Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er Præstø Skakklub og foreningen hører hjemme i Præstø i Vordingborg Kommune.

§ 2. Foreningens formål.

Klubbens formål er at udbrede skakspillet i Præstø og omegn, og samle spillere til fælles forståelse og dyrkelse af spillet, samt yde vejledning i teori og praksis.

§ 3. Medlemskab af organisationer.

Foreningen er medlem af DSU.

§ 4. Optagelse af medlemmer.

 1. Som medlem kan bestyrelsen optage enhver.
 2. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen, kræver tillige samtykke fra forældre/værge.

§ 5. Kontingent.

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen. Kontingentet betales forud for et halvt år i september og marts. Restance kan medføre eksklusion, jf. § 6, stk. 5.

§ 6. Udmeldelse – eksklusion.

 1. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer.
 2. Forudbetalt kontingent bliver ikke refunderet ved udmelding.
 3. Hvis et medlem ikke har indbetalt kontingent senest 1 måned efter sidste frists dato, kan klubben fremsende en rykkerskrivelse med et gebyr pålydende kr. 50,00.
 4. Betales denne ikke senest på 14. Dagen efter fremsendelsen, fremsendes 2. Rykkerskrivelse med et gebyr pålydende kr. 100,00.
 5. Såfremt denne heller ikke bliver betalt senest på 14. Dagen, betragtes medlemmet som ekskluderet og kan hermed ikke deltage i foreningens træning, arrangementer ej hellere deltage i stævner som repræsentant for foreningen.
 6. Ingen der er udelukket pga. kontingentrestance kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
 7. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
 8. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have modtaget skriftlig besked om bestyrelsens forestående beslutning og have haft lejlighed til at fremføre 
sit forsvar, og kan fordre spørgsmålet om eksklusionen afgjort på en ekstraordinær generalforsamling. Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 2/3 af medlemmerne vedtages på en generalforsamling.
 9. I alle tilfælde hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på, at få skriftlig meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom han/hun har adgang til denne, med ret til at forsvare sig. Han/Hun er dog ikke stemmeberettiget ved en sådan afstemning.
 10. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særligt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning kræver samme majoritet som er foreskrevet til ændring af foreningens love jfr. § 15.
 11. Et medlem der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingens beslutning, kan kun optages som medlem ved ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om eksklusion.

§ 7. Ordinær generalforsamling.

 1. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som visse vedtægter foreskriver den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
 2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april/maj måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. (Evt. gennem dagspressen, ved opslag i foreningens lokaler, samt ved udsendelse af brev/mail til medlemmerne.)
 3. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 4. Stemmeret har alle myndige medlemmer, der er betalende medlemmer eller har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.
 5. Generalforsamlingen kan uden stemmeret overværes af alle interesserede.
 6. På generalforsamlingen kan kun stemmes af de mødte medlemmer. For at en generalforsamling er beslutningsdygtig, skal mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer være repræsenteret.
 7. Hvis et medlem er forhindret i at møde, kan der gives fuldmagt til et andet medlem. Dog kan intet medlem stemme ved mere end en fuldmagt.

§ 8. Dagsorden

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastlæggelse af kontingent.

5. Behandling af evt. indkomne forslag,

6. Valg af formand. (lige år) Valg af kasserer. (ulige år)

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter § 11.

8. Eventuelt.

På den ordinære generalforsamling i april/maj hvert år vælges to revisorer af generalforsamlingen.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 2/5 af de stemmeberettigede skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om det emne der ønskes behandlet.
 2. Om indkaldelse og udsendelse af dagsordenen gælder bestemmelserne i § 7 stk. 2.

§ 10. Generalforsamlingens ledelse.

 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent der ikke må være medlem af bestyrelsen.
 2. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1/4 stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.
 3. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemme flertal. Dog ikke § 6 stk. 7-8, § 14 og § 15 stk. 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På forlangende af 3 stemmeberettigede skal afstemning og valg foregå skriftligt.
 4. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også indføres et referat af forhandlingerne, i det omfang dirigenten ønsker det.
 5. Protokollen underskrives af dirigenten.
 6. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§ 11. Bestyrelse – valg.

 1. Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold.
 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, heriblandt en formand, en næstformand, en kasserer og to menige medlemmer.
 3. Disse vælges efter følgende regler på den ordinære generalforsamling: Formand vælges på lige år, og kasserer vælges på ulige år. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen” Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen og ellers konstituerer bestyrelsen sig selv.
 4. Suppleanter vælges for 1 år af gangen.
 5. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i utide, supplerer bestyrelsen sig med suppleanter.
 6. Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen.
 7. Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem/kassereren.

§ 12. Konstituering.

 1. Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 3. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 13. Regnskab.

Foreningens regnskab er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1. april afgive driftsregnskab for det forløbne år, og status pr. 31. december til revision. Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisor og godkendes ved den ordinære generalforsamling.

§ 14. Vedtægtsændringer.

 1. Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling , når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 2. Opnås sådant et flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtigt, skal bestyrelsen på opfordring af, på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling. Ellers anses forslaget for at være endeligt vedtaget.
 3. Hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede, er forslaget vedtaget.

§ 15. Foreningens ophævelse.

 1. Bestemmelser om foreningens ophævelse kan kun foretages på den ordinære generalforsamling.
 2. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 3. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
 4. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvad der skal ske med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, hvor et simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.
 5. I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue, der er i behold, anvendes til udbredelse af skak.

17. maj 2021